แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2017

นานาสารพัดกล้วย
SB379.ก4 น63 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ผ้าทอในวิถีชีวิตไทย-ไท
GT1520 .ผ63 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ข้ามขอบฟ้าความคิด
PL4208.4 .ข64 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ไหว้สมเด็จครูนายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ท้องพระโรงวังท่าพระ
DS582.54.น46 ห96 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2017

Sculpture
Vol.36 No.5 June 2017

Archaeology
July / August 2017

Auto & Design
July / August 2017

Ca
July. - Aug. 2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2017

Mine = ฝ่านรกแดนทะเลทราย
DVDTM1945
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The Devil's Path = สาส์นลับฆาตกรโหด
DVDTM1960
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Rings = เดอะ ริง คำสาปมรณะ 3
DVDTM1947
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Unit 7 = ยูนิต 7 เด็ดหัวทรชน
DVDTM1948
รายละเอียดเพิ่มเติม...