แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2017

(เริ่ม) สตาร์ทอัพยังไงไม่ให้พัง = The first mile
HF5415.153 .อ85 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารหน้าจั่ว : ว่าด้วยสถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดล้อม ฉบับที่ 30 (มกราคม-ธันวาคม 2559) : สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น และสภาพแวดล้อมชุมชน กลุ่มชนชาติพันธุ์ผู้พูดภาษาตระกูลไท
NA6.ท9 ศ67 2559 ล.31
รายละเอียดเพิ่มเติม...

แอดเวนเจอร์ออฟเมอฤดี ฉบับ Paris syndrome
DC33.8 .ค63 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2017

Sculpture
V.36, No.6

Journal of Field Archaeology
Vol.42 No.2 April 2017

World Archaeology
Oct. 2016

Crafts
July-August 2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2017

Logan = โลแกน เดอะ วูลฟ์เวอรีน
DVDTM1954
รายละเอียดเพิ่มเติม...

A cure for wellness = ชีพอมตะ
DVDTM1951
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Cold War 2 = 2 คมล่าถล่มเมือง 2
DVDTM1958
รายละเอียดเพิ่มเติม...