แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2017

ผ้าทอในวิถีชีวิตไทย-ไท
GT1520 .ผ63 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

พระพุทธศาสนากับสิ่งแวดล้อม
BQ4570.ส62 ป46 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ภูมิรัฐศาสตร์ : ความรู้ฉบับพกพา
JC319 .ด55 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ฮาเบอร์มาส : มนุษย์กับพื้นที่สาธารณะ = Habermas : a very short introduction
B3258.ฮ63 ฟ65 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2017

Ca
July. - Aug. 2017

Sculpture
Vol.36 No.5 June 2017

Abitare
June 2017

World Archaeology
Oct. 2016

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2017

Logan = โลแกน เดอะ วูลฟ์เวอรีน
DVDTM1954
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Cold War 2 = 2 คมล่าถล่มเมือง 2
DVDTM1958
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Colonia = โคโลเนีย หนีตาย
DVDTM1949
รายละเอียดเพิ่มเติม...