แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2017

วารสารตำรวจฉบับพิเศษ ปีที่ 52 ฉบับที่ 449 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559
ส DS586.8 .ต655 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Samurai คู่มือนักรบญี่ปุ่น
DS827.ซ6 ท77 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

คำตอบ
AG196.ท9 ด52 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

โพ้นพรมแดนความรู้
PL4208.4 .พ93 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2017

Ca
July. - Aug. 2017

Sculpture
Vol.36 No.5 June 2017

Arts of Asia
July-August 2017

Journal of Field Archaeology
Vol.42 No.2 April 2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2017

Operation avalanche = ปฏิบัติการลวงโลก
DVDTM1946
รายละเอียดเพิ่มเติม...

John Wick 2 = จอห์น วิค แรงกว่านรก 2
DVDTM1953
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Apprentice = เพชรฆาตร้องไห้เป็น
DVDTM1955
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Manchester by the sea = แค่--ใครสักคน
DVDTM1943
รายละเอียดเพิ่มเติม...