แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2017

พม่าพักรัก = Lost in Myanmar
DS527.7 .ร36 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

พระพุทธเจ้าสอน ซุนวูคิด พระเจ้าตากทำ
BQ4040 .น13 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ระเบียบวิธีวิจัยจากแนวคิดทฤษฏีสู่ภาคปฏิบัติ
H62 .ว36 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2017

Shotenkenchiku
V.62, No.5 - May 2017

Burlington Magazine
August 2017

Journal of Field Archaeology
Vol.42 No.2 April 2017

Sculpture
Vol.36 No.5 June 2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2017

Unit 7 = ยูนิต 7 เด็ดหัวทรชน
DVDTM1948
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The age of shadows = คนล่าฅน
DVDTM1959
รายละเอียดเพิ่มเติม...

A cure for wellness = ชีพอมตะ
DVDTM1951
รายละเอียดเพิ่มเติม...