แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2017

โพ้นพรมแดนความรู้
PL4208.4 .พ93 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

คู่มือการจัดทำทะเบียนโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
DS567 .ค745 2552
รายละเอียดเพิ่มเติม...

บ้านและสวนฉบับพิเศษ : living/Asean green stay
NK2110 .บ65 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Spain's great time : เทใจให้สเปน
DP43.2 .ว65 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2017

Shotenkenchiku
V.62, No.5 - May 2017

Journal of Field Archaeology
Vol.42 No.2 April 2017

Ca
July. - Aug. 2017

AD
June 2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2017

The Devil's Path = สาส์นลับฆาตกรโหด
DVDTM1960
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Life = สายพันธุ์มฤตยู
DVDTM1957
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Colonia = โคโลเนีย หนีตาย
DVDTM1949
รายละเอียดเพิ่มเติม...