แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2015

"เอเชียใต้" พระเจ้าไม่หลงลืม
DS337 .ว632 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตร
BQ4075 .ญ66 2556
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ในโลกที่ไม่ได้เป็นของเรา
G465 .ต932 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

รายงานการวิจัยเรื่องปัจจัยและแนวโน้มการใช้กล้องดิจิทัล
TR261 .ส45 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2015

Crafts
July - Aug. 2015

American Anthropologist
June 2015

Axis
Aug. 2015

Expedition
Spring 2015

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2015

The hobbit : the battle of the five armies = เดอะ ฮอบบิท : สงครามห้าทัพ
DVDTM1765
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Big eyes = ติสท์ ลวงโลก
DVDTM1759
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Interstellar = อินเตอร์สเตลลาร์ ทะยานดาวกู้โลก
DVDTM1762
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Stonehearst Asylum = สถานวิปลาส
DVDTM1769
รายละเอียดเพิ่มเติม...