แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2017

สถาปัตยกรรมโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ = Pictorial book of ancient architecture in Southeast Asia
NA1511 .ส36 2560 ล.3
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Losing your head : abjection, aesthetic conflict, and psychoanalytic criticism
PN1995.9.P783 C58 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Houses by Thai architects
NA7435.A1 H68 v.4
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Evicted from eternity : the restructuring of modern Rome
HT178.I82R66 H46 2009
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2017

Art History
v.40 no.3 Jun 2017

Mark
no.67 Apr - May 2017

Artasiapacific
May - Jun 2017

VMSD
v.148 no.5 May 2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2017

เกอิชาซากุระ = A courtesan with flowered skin
DVDTM1937
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เสวียนจ้าง บุรุษพุทธานุภาพg = Xuan Zang
DVDTM1936
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วานรคู่ฟัด = Monkey twins
DVDTM1935
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Dog Soldiers = กัดไม่เหลือซากด็อกโซลเยอร
DVDTM1941
รายละเอียดเพิ่มเติม...