แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2017

Japan success ธุรกิจสำเร็จได้ด้วยใจรัก
HF5386 .พ645 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วิชาการในฐานะอาชีพ = Scholarship as a vocation
Q147 .ว75 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

อภิธานศัพท์ช่างสถาปัตยกรรมไทย = Technical terms in Thai architecture
อ NA31 .ส43 ล.2,c.1
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Thailand architecture in steel.
TA684 .T47 v.4,c.1
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2017

Frame
no.116 May - Jun 2017

Art History
v.40 no.3 Jun 2017

Arts of Asia
v.47 no.3 May - Jun 2017

VMSD
v.148 no.5 May 2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2017

เกอิชาซากุระ = A courtesan with flowered skin
DVDTM1937
รายละเอียดเพิ่มเติม...

โคตรคนการเดี้ยน = Guardians
DVDTM1939
รายละเอียดเพิ่มเติม...

รักเธอทุกวันพรุ่งนี้ = See you tomorrow
DVDTM1940
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เสวียนจ้าง บุรุษพุทธานุภาพg = Xuan Zang
DVDTM1936
รายละเอียดเพิ่มเติม...