แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2017

การเมืองเปรียบเทียบ : ทฤษฎี แนวคิด และกรณีศึกษา = Comparative politics : theories, concepts & case studies
JF56.ท9 ช94 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ชาญชรา : ก้าวสู่สังคมสูงวัยด้วยความรู้และปัญญา = Aging society
HQ1064.ท9 ว47 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เครื่องหมายกับความหมาย = Crack the code of sign, symbol, and logo design
NC1002.L63 พ23 ล.1
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2017

Creative Review
Apr 2017

Applied Arts
v.32 no.2 May - Jun 2017

Japan Architect
no.106 Summer 2017

Leonardo
v.50 no.2 2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2017

พี่ชาย = My hero
DVDTM1924
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Elle = แอล แรง ร้อน ลึก
DVDTM1915
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ถ้าแมวตัวนั้นหายไปจากโลกนี้ = If cat disappear from the world
DVDTM1917
รายละเอียดเพิ่มเติม...

A street cat named bob = บ๊อบแมวเพื่อนคน
DVDTM1918
รายละเอียดเพิ่มเติม...