แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนเมษายน 2017

ภาพพิมพ์ประวัติศาสตร์ 3 มหาราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
Ex NE755 .ศ6676 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาและการเชื่อมโยงประวัติศาสตร์หุ่นตะวันออกและตะวันตก = Eduaction and linking the history of east and west puppet
PN1979.ห7 น646 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The Other tongue : English across cultures
PE2751 .O83 1992
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ ม.ป.ช., ม.ว.ม.
NA1523.ต46 ท64 2560 c.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนเมษายน 2017

Ethnic and Racial Studies
Mar. - Apr. 2017

Architectural Record
Mar. 2017

Crafts
Mar. - Apr. 2017

Ceramics Monthly
Apr. 2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนเมษายน 2017

ยังไม่มีภาพยนตร์ใหม่