แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2019

ประวัติสุนทรียศาสตร์ตะวันตก = History of Western aesthetics
N69.6.ท9 อ94 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Icons of style : a century of fashion photography
TR679 .I285 2018
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Why is that art? : aesthetics and criticism of contemporary art
N6350 .B37 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

โครงการประชุมวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ ศูนย์กลาง-ชายขอบ ตัวตน-คนอื่น ผ่านมุมมองประวัติศาสตร์ศิลป์
N7321 .ศ6655 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2019

Smithsonian
2018 v.49

A+U
2019 no.581

Positions : asia critique
2018 v.26

American Antiquity
2018 v.83

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2019

ยังไม่มีภาพยนตร์ใหม่