แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2019

โครงการประชุมวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ ศูนย์กลาง-ชายขอบ ตัวตน-คนอื่น ผ่านมุมมองประวัติศาสตร์ศิลป์
N7321 .ศ6655 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Insiders & company : the new artisans of interior design
NK2260 .I57 2018
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Drawing masterclass : 100 creative techniques of great artists
NC735 .N63 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The fashion designer's textile directory : the creative use of fabrics in design
TS1312 .B38 2018
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2019

Architectural Design
2019 v.89

Smithsonian
2018 v.49

Frame
2018 no.125

Applied linguistics
2018 v.39

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2019

ยังไม่มีภาพยนตร์ใหม่