แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2018

บ้านนี้มีลูกกว่าฟ้าจะก้าวเดิน
HQ778.5 อ25 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Red Dot design yearbook 2016/2017
TS171.A1 R432 2016-17 v.4
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The art of not being governed : an anarchist history of upland Southeast Asia
DS523.3 .S36 2009
รายละเอียดเพิ่มเติม...

พรรณไม้ป่าฮาลา-บาลา : โครงการสำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ประดับป่าภาคใต้ จังหวัดนราธิวาส - ยะลา
QK364 ช54 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2018

Current Anthropology
2017

Archaeology
2018

Lurzer's Int'l Archive
2017

Collection
2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2018

Spider-man : homecoming = สไปเดอร์แมน โฮมคัมมิ่ง
DVDTM2033
รายละเอียดเพิ่มเติม...

An inconvenient sequel : truth to power = แอน อินคอนวีเนียนต์ ทรูท 2
DVDTM2028
รายละเอียดเพิ่มเติม...

รักไร้เสียง = A silent voice
DVDTM2032
รายละเอียดเพิ่มเติม...

One step = เพลงรักจังหวะหัวใจ
DVDTM2025
รายละเอียดเพิ่มเติม...