แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2018

Walled city : the art of the mural
ND2590 .W36 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Red Dot design yearbook 2016/2017
TS171.A1 R432 2016-17 v.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Patronage and Italian Renaissance sculpture
NB615 .P37 2010
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2018

Asian ethnology
2017

House & Garden
2018

Smithsonian
2017

Axis
2018

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2018

Spider-man : homecoming = สไปเดอร์แมน โฮมคัมมิ่ง
DVDTM2033
รายละเอียดเพิ่มเติม...

แค่วาดฝัน ให้โลกสวย = In this corner of the world
DVDTM2029
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Tulip fever = ดอกชู้ลับ
DVDTM2039
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Dunkirk = ดันเคิร์ก
DVDTM2036
รายละเอียดเพิ่มเติม...