แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2018

ประวัติศาสตร์ศิลปะประเทศใกล้เคียง : อินเดีย, ลังกา, ชวา, จาม, ขอม, พม่า, ลาว
N7260 .ส76 2556
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Jean-Michel Basquiat : now's the time
ND237.B275 A4 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม...

การวิจัยเพื่อการศึกษาและออกแบบสภาพแวดล้อม = Research for environmental study and design
NA1521 .อ44 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Neopatrimonialism in Africa and beyond
JQ1875.A55C65 N46 2012
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2018

Smithsonian
2017

AD : Architectural Digest
2018

Current Anthropology
2017

Axis
2018

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2018

One step = เพลงรักจังหวะหัวใจ
DVDTM2025
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ดาวคะนอง = By the time it gets dark
DVDTM2023
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Bushwick = สู้ยึดเมือง
DVDTM2037
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Spider-man : homecoming = สไปเดอร์แมน โฮมคัมมิ่ง
DVDTM2033
รายละเอียดเพิ่มเติม...