แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2018

Infinite icon : a universally understood pictorial language that tells a story succinctly and with style
NC997 .I54 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Land, sea & air สุดยอดเครื่องจักรสงครามสามเหล่าทัพ
U800 .ล83 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Landscape architecture theory : an ecological approach
SB472 .M87 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

คติชนคนไทในวัฒนธรรมข้าว
DS523.4.T35 ค36 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2018

Studies in Conservation
2017

Artibus Asiae
2017

Journal of Field Archaeology
2017

Asian art news
2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2018

ดาวคะนอง = By the time it gets dark
DVDTM2023
รายละเอียดเพิ่มเติม...

คนพันธุ์กูล = Tokyo ghoul
DVDTM2024
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Dunkirk = ดันเคิร์ก
DVDTM2036
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Bushwick = สู้ยึดเมือง
DVDTM2037
รายละเอียดเพิ่มเติม...