แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2018

James Casebere : fugitive
TR647 .C37 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Brand built : branding buildings & the builders
NC1003 .B725 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Enrico Baj : the artist's home
N6490.B24 A4 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Principles of ecological landscape design
QH541.15.L35 B43 2013
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2018

Leonardo Music Journal
2017

Collection
2017

Wallpaper
2018

Human Organization
2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2018

The treacherous = ทรราช โค่นบัลลังก
DVDTM2027
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Tulip fever = ดอกชู้ลับ
DVDTM2039
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Baby driver = จี้ เบบี้ ปล้น
DVDTM2034
รายละเอียดเพิ่มเติม...