แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2018

กลวิธีการเขียนภาพจิตรกรรมไทย
ND1488 .ส74 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

How to draw like a fashion designer
TT509 .J65 2013
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Fashion forward : 300 years of fashion : collections of the Musee des Arts Decoratifs, Paris
GT850 .F37 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Designing for modern India : architecture design, engineering, landscape design, urban design, urban & regional planning, interior design, art, sustainability
NA1505 D47 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2018

Journal of Field Archaeology
2017

Design Studies
2017

Antiquity
2017

Interni
2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2018

หลับตาฝัน ถึงชื่อเธอ = Your name
DVDTM2030
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Baby driver = จี้ เบบี้ ปล้น
DVDTM2034
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Dunkirk = ดันเคิร์ก
DVDTM2036
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Tulip fever = ดอกชู้ลับ
DVDTM2039
รายละเอียดเพิ่มเติม...