แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนมกราคม 2019

The art of Marvel Doctor Strange
PN6728.D63 A77 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The changing world religion map : sacred places, identities, practices and politics
BL80.3 .C485 V.3
รายละเอียดเพิ่มเติม...

บุรุษเรืองนาม
PL4205 .บ77 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

รหัส (น็อน) ไบนารีสำหรับการสื่อสารดิจิทัล = (Non) binary codes for digital communications
TK5102.92 .อ75 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนมกราคม 2019

A+U
2019 no.580

Art Libraries Journal
2018 v.43 no.4

Idea
2018 v.67 no.384

Journal of social archaeology
2018 v.18 no.3

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนมกราคม 2019

ยังไม่มีภาพยนตร์ใหม่