สะพานปีกุน
 
ที่ตั้ง
เป็นสะพานสำหรับคนเดินข้ามคลองคูเมืองเดิม ตรงหน้าวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามและกระทรวงมหาดไทย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
ประวัติ
สร้างขึ้นใน ร.ศ. 132 ตรงกับปีกุน โดยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ในสมัยรัชกาลท ี่5 ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ให้สร้างขึ้น เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุครบ 4 รอบ เนื่องจากสะพานมีขนาดเล็กจึงไม่ได้รับพระราชทานชื่อ คนทั่วไปเรียกว่า “ สะพานหมู ” ด้วยมีรูปอนุสาวรีย์หมูอยู่บนฝั่งคลองด้านตะวันตกใกล้เชิงสะพาน อนุสาวรีย์นี้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ พระยาพิพัฒนโกษา และพระยาราชสงคราม ร่วมกันสร้างเป็นอนุสรณ์ถวายสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ เมื่อมีพระชนมายุครบ 50 พรรษาในพุทธศักราช 2456 เป็นอนุสาวรีย์สหชาติของผู้เกิดปีกุน เป็นรูปหมูอยู่บนเขาหินจำลองมีท่อน้ำพุเป็นอุทกทานแก่ประชาชน มีจารึกถวายพระพรและชื่อผู้สร้างประดับไว้ด้วย
ลักษณะทางสถาปัตยกรรม/ ศิลปกรรมที่สำคัญ
ลักษณะเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ราวสะพานมีลักษณะเป็นเหล็กกลมทอดไปตามยาว คั่นด้วยเสาคอนกรีตเป็นระยะ ลักษณะที่น่าสนใจ คือ เสาที่เชิงสะพานทั้งสองฝั่ง มีทั้งหมด 4 ต้น เป็นเสาคอนกรีตเซาะร่องหัวเสาเป็นรูปถ้วยประดับช่อมาลามีวงรูปไข่ 4 วงทุกเสา มีความหมายถึง ต้นเสา หมายถึง เทียนประทีปพระชันษาเป็นตะเกียงไม่มีแสง จะได้หมายความถึง 4 รอบพรรษานี้ เมื่อขาดพระราชสวามีไปก็คล้ายดวงชวาลาที่อับแสง ขาดความรุ่งโรจน์
   
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก คั่นด้วยเสาคอนกรีตเป็นระยะ
ราวสะพานมีลักษณะเป็นเหล็กกลมทอดไปตามยาว
   
เสาที่เชิงสะพาน
หัวเสาเป็นรูปถ้วยประดับช่อมาลามีวงรูปไข่ 4 วง
เสาคอนกรีตเซาะร่อง