สะพานหก (The Hoke Bridge)

ภาพแสดง : สะพานหก ( สภาพในอดีต )
ที่มา : หนังสือสะพานเก่ากรุงเทพฯ

ภาพแสดง : สะพานหก ( สภาพในปัจจุบัน )
ที่มา : การสำรวจ

" สะพานหก" คือสะพานข้ามคลองคูเมืองเดิม ชื่อสะพานเรียกตามลักษณะซึ่งนำแบบมาจากสะพานในเมืองวิลันดา  เนเธอร์แลนด์ สร้างครั้งรัชกาลที่ 4 ต่อเนื่องถึงรัชกาลที่ 5 มีลักษณะพิเศษ คือสามารถยกหรือหกให้เรือผ่านได้ เท่าที่ปรากฏหลักฐานสะพานลักษณะนี้มีอยู่ในกรุงเทพ สมัยต้น     รัตนโกสินทร์ถึง 8 แห่ง

       -  ข้ามคลองที่หน้ากระทรวงมหาดไทย
       -  ข้ามคลองที่หลังกระทรวงมหาดไทย
       -  ข้ามคลองริมวังพระองค์เจ้าสาย
       -  ข้ามคลองบางกอกใหญ่
       -  ข้ามคลองวัดอนงคาราม
       -  ข้ามคลองวัดพิชัยญาติ
       -  ข้ามคลองสระปทุม
       -  ข้ามคลองมอญ
ปัจจุบันสะพานหกทั้งหมดได้ชำรุดและเปลี่ยนแปลงรูปทรงจนหมดสิ้นสะพานหกที่ข้ามคลองด้านหลังกระทรวงหลาโหม ได้เปลี่ยนแปลงรูปทรงเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับการเดินรถรางข้ามคลองคูเมืองเดิมในสมัยรัชกาลที่ 5 ภายหลังยกเลิกการเดินรถรางได้ปรับทางลาดด้านหนึ่งให้เป็นขั้นบันได้ และยังคงรูปทรงจวบจนปัจจุบัน
เนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี พ.ศ. 2525 ทางรัฐบาลได้ดำเนินการสร้างสะพานหก บริเวณหน้ากระทรวงมหาดไทยขึ้นมาใหม่ให้มีลักษณะเหมือนอย่างโบราณเพื่อเป็นอนุสรณ์ของกรุงรัตนโกสินทร์
ภาพแสดง : สะพานหก ( สภาพในอดีต )
ที่มา : จากการสำรวจ
 
   

ภาพแสดง : ตัวจบบริเวณจุดเชื่อมต่อระหว่างราวสะพานและเสา และลวดลายบริเวณเชิงสะพาน ( สภาพในปัจจุบัน )
ที่มา : การสำรวจ