สะพานดำรงสถิต (The Damrong stitya Bridge)

ภาพแสดง : สะพานดำรงสถิต ( สภาพในอดีต )
ที่มา : หนังสือสะพานเก่ากรุงเทพฯ

ภาพแสดง : สะพานดำรงสถิต ( สภาพในปัจจุบัน )
ที่มา : จากการสำรวจ

เมื่อมีการตัดถนนเจริญกรุงข้ามคลองโอ่งอ่างออกไปทางทิศตะวันออก แต่เดิมได้มีการสร้างสะพานซึ่งใช้โครงเหล็กและพื้นไม้กระดานแบบชัก เปิด ปิด ได้ครั้นเมื่อมีการสัญจรมากขึ้น จึงต้องขยายถนนออกให้กว้าง กระทรวงโยธาธิการได้มอบหมายให้นายช่างใหญ่ คือ มร. คาโล อาเลกรี ดำเนินการพิจารณา มร. อาเลกรี ได้เสนอว่าอันดับแรกควร รื้อประตูสามยอดที่คับแคบกีดขวางการจราจรอยู่ออกและประการที่สองเสนอให้จัดสร้างสะพานขึ้นใหม่ให้รับกันกับถนนที่ขยายออก ซึ่งในการนี้จำเป็นต้องย้ายประตูวังและรื้อบางส่วนของกำแพงวังสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงสะพานนั้นออกเสีย สะพานที่จะสร้างขึ้นใหม่นี้ยังคงเป็นสะพานเหล็กซึ่งเลื่อนเปิด – ปิด ได้เช่นเดิม ได้มีการปรับปรุงก่อสร้างถนนและสะพานตามข้อเสนอของ มร. อาเลกรี หากแต่สะพานดำรงสถิตที่ปรากฏในปัจจุบัน เป็นสะพานที่ได้ก่อสร้างดัดแปลงมาอีกขั้นแล้วเข้าใจว่ารัชกาลที่ 6 มีลักษณะเป็นสะพานคอนกรีต ลูกกรงเป็นลูกมะหวดปูนหล่ออย่างที่นิยมทำกันในสมัยนั้น

ภาพแสดง : ลักษณะป้ายบอกชื่อสะพาน
ที่มา : จากการสำรวจ

ภาพแสดง : ลักษณะลูกกรงราวสะพาน
ที่มา : จากการสำรวจ

   

ภาพแสดง : ลักษณะเสาสะพาน
ที่มา : จากการสำรวจ

ภาพแสดง : ลักษณะหัวเสาสะพาน
ที่มา : จากการสำรวจ