กัญญาสนทนากับกัญญา
จิตรกรยุโรปในศตวรรษที่ 19
งานวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2552
วังท่าพระ ศูนย์กลางของช่างสิปป์หมู่ ๒๐๐ ปี
รายงานการวิจัยเรื่อง  วัฒนธรรมไทยในกรุงเทพฯ จากมุมมองของชาวตะวันตก
งานวิจัยเรื่อง เวชศาสตร์ฉบับหลวงกับการบูรณาการแพทย์แผนไทย :
ศึกษากรณีในเขตกรุงเทพมหานคร
ภาพทิวทัศน์ในจิตรกรรมตะวันตก
งานวิจัยเรื่อง ตามรอยมรดกวัฒนธรรมจีนในรัตนโกสินทร์ตอนต้น :
มุมมองจากจิตรกรรมฝาผนัง
โครงการติดตั้งประติมากรรมระหว่างกทม. กับม.ศิลปากร
เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การสำรวจศึกษาแหล่งโบราณคดีในจังหวัดปัตตานี
งานวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2552
100 ปี เฟื้อ หริพิทักษ์
พัฒนาการของความซับซ้อนทางเศรษฐกิจและสังคมจากสมัยก่อนประวัติศาสตร์คอนปลายถึงยุคแรกเริ่มประวัติศาสตร์ในเขตที่สูงทางตะวันออกของภาคกลางของประเทศไทย
ศิลปกรรมและวรรณกรรม แนวเซอร์เรียสลิสต์ในประเทศไทย
   
Influence en Thailande du surrealism europeen
The Influence of European Surrealism in Thailand
   
เครื่องนุ่งห่มและเอกลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์
การจัดลำดับอายุภาชนะดินเผาสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายและสมัยประวัติศาสตร์ตอนต้นในบริเวณภาคกลางของประเทศไทย
   
ประเพณีความเป็นอยู่ของคนภาคกลาง
นิเวศน์วิทยาวัฒนธรรม
วิวัฒนาการของมนุษย์
ปราสาทพระวิหารในแง่ศิลป (A visit to Khao Phra Viharn)
   
บทความเรื่องศิลป (Articles of the fine arts)
ทฤษฎีแห่งองค์ประกอบ (Theory of composition)
   
ที่ระลึกของอาจารย์ศิลป พีระศรี (Silpa Bhirasri s letter : to Princess Pilai Diskul about art)
ศิลปสงเคราะห์ (พจนานุกรมศัพท์ศิลปของชาวตะวันตก)
ประวัติศาสตร์และปบบอย่างศิลปะ โดยสังเขป
การจัดโครงการ : การให้ความรู้เชิงปฏิบัติการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
   
ภาษาไทยถิ่นเหนือ (NORTHERN THAI DIALECT)
 
Get Adobe Acrobat

หอสมุดสาขา วังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ +662-623-5115-22 ต่อ 1443, 1487, 1496 โทรสาร +662-222-5885